Beslut

Ärende 1806-104
2018-08-22Anmäld reklam Reklam för färs av märket Naturli från Hemköp

Annonsör Hemköpskedjan AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att reklamen är vilseledande. Den strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är information i form av bild och text på webbplatsen hemkop.se. På webbplatsen finns bland annat bilder och information samt prisuppgifter om olika produkter. På en bild visas ett paket med vegan­färs av märket Naturli. Bredvid bilden finns en röd, taggig cirkel med texten ”20,00/st” och under bilden finns information om produkten såsom vikt och pris samt jämförpris. Till vänster om bilden på produkten finns två mindre symboler, den ena föreställer ett grönt blad med den versala texten ”Vego!” på och under denna finns Krav-märket.

Reklamen har producerats internt hos annonsören.

 

Anmälan
Enligt anmälaren är produkten varken ekologisk eller kravmärkt. Reklamen är direkt vilseledande.

 

Annonsörens yttrande
Enligt Hemköpskedjan AB (annonsören) stämmer det att det på hemköp.se funnits ett kampanjerbjudande med Naturlis veganfärs, felaktigt märkt med ekologisk vara och Krav-märkt. Varan fanns på hemköp.se under en vecka i juni 2018. Att varan fått felaktig märkning beror på att annonsörens leverantör Naturli lagt in dessa märk­ningar när de skickat information om varan till annonsören. Den oberoende kontrolltjänsten Q-lab som verkar för hela dagligvaruhandeln noterade felet och Naturli skickade därefter en rättelse till annonsören. Varan var då redan inlagd på hemköp.se och rättelsen har tyvärr missats. Annonsören beklagar att felaktig information funnits på hemköp.se, det har aldrig varit i vilseledande syfte utan ett rent misstag. Varan har nu rättats i annonsörens system och finns inte längre kvar på hemköp.se.

 

Reklamombudsmannens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s reg­ler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla framställning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om: produktens väsentliga egenskaper, det vill säga sådana som är ägnade att påverka konsumentens val, exem­pelvis beskaffenhet.

Enligt artikel 8 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Marknadsföraren ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Reklamombudsmannen finner att reklamen ger intryck av att den marknadsförda färsen är ekologisk och Krav-märkt. Enligt annonsören är så inte fallet och produkten var vid tillfället för anmälan felmärkt på webbplatsen. Reklamombudsmannen finner därför att reklamen är vilseledande och den strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

Enligt artikel 24 i ICC:s regler är en rättelse i efterhand i och för sig önskvärd om marknadskommunikationen strider mot reglerna, men det medför inte att överträdelsen blir försvarlig.

 

Elisabeth Trotzig

reklamombudsman