Beslut

Ärende 1601-07
2016-02-25Anmäld reklam Påståenden om höghöjdsmask på www.hoghojdsmask.se

Annonsör Ramzi Jelassi AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att reklamen är vilseledande. Den strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen består av påståendet ”Höghöjds­masken gör din träning tuffare och mer effektiv genom att simulera träning på hög höjd” vilket bildhar publicerats på förstasidan på www.hoghojdsmask.se. På webbsidan finns en stor bild på en man, klädd i träningskläder, som bär en svart mask över munnen. På masken står det ”Höghöjdsmask”. Till vänster om bilden på mannen finns en ruta med rubriken ”Höghöjdsmask” följt av texten ”Träna effektivare, få bättre resultat och öka din lungkapacitet med vår innovativa träningsmask”. I rutan finns en knapp som det står ”Köp nu” på. I den nedre delen av webbsidan finns längst till vänster rubriken ”Effektivare träning”. Därunder står ”Höghöjds­masken gör din träning tuffare och mer effektiv genom att simulera träning på hög höjd. Masken ökar din kapacitet och kan användas oavsett nivå, från elitidrottare till motionär”.

Reklamen har producerats internt hos annonsören.

 

Anmälan
Anmälaren skriver att det inte finns någonting som tyder på att en mask kan simulera höghöjdsträning.

 

Annonsörens yttrande
Annonsören skriver i huvudsak att de beklagar att deras produktbeskrivning uppfattas som vilseledan­de av vissa kunder. Avsikten är att beskriva produktens egenskaper på ett så korrekt och riktigt sätt som möjligt.

Anmälaren bestrider att höghöjdsmasker (även kallade Elevation Training Masks) kan simulera höghöjdsträn­ing. I det följande lämnas riktigheten i denna produktbeskrivning att styrkas.

Poängen med höghöjdsträning är att uppnå så kallad hypoxemi, det vill säga förminskade mängder syre i blo­det. Detta uppnås vid höghöjdsträning genom att syrekoncentrationen i luften är lägre vid hög höjd än den nor­mala syrekoncentrationen vid marknivå. Detta leder i sin tur till att flera röda blodkroppar bildas för att kom­pen­sera för den syrefattiga luften. När man sedan tränar vid normala förhållanden kvarstår denna förhöjda nivå av röda blodkroppar vilket leder till förbättrade resultat. Forskare har i en rapport beskrivit träning på hög höjd har använts regelbundet av uthållighetsidrottare på elitnivå de senaste fem årtiondena med målet att förbättra sin prestanda på havsnivå. En studie som undersökt effekten av höghöjdsträning på fysisk prestation visar exem­pel­vis att både VO2 max (syreupptagningsförmåga) och volymen av röda blodkroppar i blodet ökat efter hög­höjds­träning.

I stu­dien kan man läsa att i båda höjdgrupperna visades en markant ökning av VO2 max med 5 % (syreupp­tag­ningsförmåga) i direkt förhållande till en ökning av volymen röda blodkroppar. Ingen förändring skedde vid en kontroll.

Höghöjdsmasken skapar istället hypoxemi genom sitt patenterade ventilsystem som begränsar luftintaget under träningen och på så sätt skapar hypoxemi hos användaren. Att hypoxemi skapas av höghöjdsmasken styrks bland annat av J. Granados, et al. vid West Texas A&M University som säger att detta kombinerade tränings­redskap för inandnings- och utandningsmuskulatur framkallar hypoxemi. En annan undersökning gjord av Dr. Joseph A. Sheppard visar att personer som tränat med höghöjdsmasken ökat volymen av röda blodkroppar i blodet med 6.82 % i genomsnitt och att storleken av de röda blodkropparna i genomsnitt hade ökat med 6,36 %. Undersökningen fann även att vilopulsen hos försökspersonerna hade sänkts med 8,45 % i genomsnitt efter att ha tränat med masken. En tredje undersökning från Northern Alberta Institute of Technology visar på liknande resultat där bland annat en ökning av VO2 max (syreupptagningsförmåga) med 8,3 % uppmättes för män efter att ha tränat med höghöjdsmasken.

Föregående artiklar beskriver alltså att höghöjdsträning ger upphov till hypoxemi, något som också bevisats skapas av höghöjdsmasken. För att ge exempel på effekterna av höghöjdsträning har en studie citerats där resultaten av höghöjdsträning uppmätts. I den studien kunde man se en ökning av VO2 max med 5 % i genom­snitt och en ökning av volymen röda blodkroppar med 9 % i genomsnitt efter att ha tränat på hög höjd. För att detta ska jämföras med effekterna av att träna med höghöjdsmasken istället har flera studier citerats. I dessa studier har effekter av att träna med höghöjdsmasken uppmätts och vi kan bland annat se en ökning av VO2 max med 8.3 % i en studie och en ökning av volymen röda blodkroppar med 6.82 % samt en ökning av stor­leken av de röda blodkropparna med 6.36 % i en annan studie. Med denna information anser annonsören att det är en korrekt produktbeskrivning av höghöjdsmasken att den kan "simulera träning på hög höjd".

 

Opinionsnämndens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla framställ­ning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om produktens väsentliga egenskaper, det vill säga sådana som är ägnade att påverka konsu­men­tens val, exempelvis beskaffenhet, sammansättning, mängd tillverkningssätt och produktionstidpunkt, använd­barhet, prestanda, effektivitet och miljöpåverkan samt det kommersiella eller geografiska ursprunget.

Enligt artikel 8 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Marknadsföraren ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Opinionsnämnden konstaterar att reklamen ger en genomsnittskonsument intryck av att den marknadsförda träningsmasken simulerar träning på hög höjd. Nämnden konstaterar att annonsören i sitt yttrande hänvisar till studier om att hög­höjdsträning ger hypoxemi. Nämnden ifrågasätter inte detta utan bedömer endast huruvida annonsörens mask kan ge sådan effekt.

Annonsören har hänvisat till två studier som finns att hämta på den amerikanska webshopen för en lik­nande träningsmask. En av studierna, som visar höghöjdsmaskens effektivitet och egenskaper, är utförd på endast en person som dessutom var samma person som gjorde studien. Den andra studien jämför endast en träningsmask med rökdykare för brandmän. Nämnden finner att denna studie inte nämner huru­vida masken de facto simulerar träning på hög höjd. Annonsören har vidare hänvisat till en tredje studie som gjorts av studenter från The University of Texas, Austin, USA. Studien har dock endast utförts på fem personer och utan en kontrollgrupp.

Nämnden finner inte att åberopade studier uppfyller sådana rimliga krav på vetenskapliga belägg som ställs för att annonsörens påståenden om att den marknadsförda träningsmasken simulerar träning på hög höjd ska anses styrkta. Påståendena är därför vilse­ledande och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

 

Marianne Åbyhammar

ordförande

Övriga ledamöter: Antonina Bakardjieva-Engelbrekt, Harriet Gillberg, Thelma Kimsjö, Jonas Linnér, Marielle Lundqvist, Patrik Löfberg, Stefan Melesko, Göran Riegnell, Mats Rönne, Sara Rosengren, Adam Svensson, Axel Tandberg och Helena Westin.

Beslutet är enhälligt.

Föredragande: Gunilla Welander