Beslut

Ärende 1804-70
2018-08-15Anmäld reklam Annons för speltjänster från Multilotto

Annonsör Multi Pay N.V.

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att annonsen är vilseledande. Den strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är en helsidesannons som har publicerats på baksidan av tidningen Metro. Annonsen är utformad som en artikel. Överst i stor, svart text finns rubriken ”Prognosen: Därför är det miljardläge i natt”. Und­er rubriken finns till vänster en spalt med brödtext och till höger en bild på en hand som pekar på diagram. Bild­­texten lyder ”Statistiken talar för att jackpotten i Mega Millions max kommer att delas ut inom kort. Redan i natt finns det chans att ta hem 5,7 miljarder kronor”. Överst i brödtexten finns underrubriken ”Om några timmar kan 5,7 miljarder delas ut” sedan följer ingressen ”Multilotto. Jackpotten i Mega Millons max är extremt hög inför nattens dragning. Nu talar mycket för att jättesumman kan komma att delas ut väldigt snart. Här är prognosen som ger miljardläge i natt”.

I brödtexten står bland annat ”– Det är med stor spänning vi följer nattens dragning, det börjar onekligen bli läge för en jättevinst, säger Anders, Nordenchef på Multilotto”, ”Det är alltså fullt möjligt att miljarderna delas ut redan i natt, och de kan mycket väl gå till en svensk. Tittar man rent statistiskt så borde det inte vara så många drag­ningar kvar tills jackpotten går – så den som vill ta chansen bör inte vänta allt för länge”, ”– Möjligheten finns att vi får kora en ny miljardär redan i natt, så det gäller att vara på tårna om man inte vill missa chansen, säger Anders på Multilotto”, ”Vare sig man litar på statistiken eller ej så kan det vara en bra idé att delta i nattens drag­ning” och ”En insats som alltså kan löna sig ordentligt – då 5,7 miljarder kan ligga på bankkontot i morgon bitti”.

Längst ned i annonsen står i stor, vit text mot blå bakgrund ”Var med i nattens galna miljarddragning du också”.

Reklamen har producerats internt hos annonsören.

 

Anmälan
Enligt anmälaren är det ren rappakalja. Det kan ju omöjligen vara så att chanserna skulle vara större i natt (och de är förmodligen mikroskopiska), uppenbarligen falsk och vilseledande marknadsföring.

 

Annonsörens yttrande
Multi Pay N.V. (annonsören) har anfört följande.

  1. En majoritet av världens lotterier har så kallade progressiva jackpottar, det vill säga för varje dragning som går utan att någon vinner jackpotten, ökar storleken på jackpotten inför nästkommande dragning.
  1. I samband med att jackpotten ökar, ökar generellt även medverkan i lotteriet och i de fall då jackpotten är ovanligt hög, då är även medverkan betydligt högre än vanligtvis.
  1. Sannolikheten att vinna i ett lotteri är fasta, det vill säga man vet inför varje dragning att det exempelvis är en chans på miljonen att vinna jackpotten. Ju högre deltagande i en dragning i ett lotteri, desto högre sannolikhet är det att någon vinner jackpotten. Som exempel är sannolikheten större att det finns en vinnare av jackpotten då 700 000 medverkar jämfört med ifall 20 000 skulle medverkat.

Med tanke på att 1) jackpotten i lotteriet i fråga varit onormalt stor (motsvarande 5,7 miljarder kronor) och 2) detta lett till en ovanligt hög medverkan i lotteriet så är alla annonsören påståenden helt korrekta.

 

Opinionsnämndens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s reg­ler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla framställning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om: produktens väsentliga egenskaper, det vill säga sådana som är ägnade att påverka konsumentens val, exem­pel­vis beskaffenhet.

Enligt artikel 8 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Marknadsföraren ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Opinionsnämnden finner att annonsen ger intryck av att det, just den natten som annonsen publicerades, var det en extra hög chans för en enskild spelare att vinna jackpott i spelet Mega Millons max, jämfört med chansen att vinna andra nätter. Annonsören har inte styrkt att så var fallet. Annonsen är därför vilse­ledande och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

 

Marianne Åbyhammar

ordförande

Övriga ledamöter: Amjad Aloul, Sara Haraldsson, Christina Knight, Christina Nylander, Frida Stjernholm och Helena Westin.

Beslutet är enhälligt.

Föredragande: Jessica Sandqvist