Decision

Case 1903-83
2019-06-13ADVERTISING Reklamfilm för skyddskortet Skimsafe

ADVERTISER Skimsafe AB

Butik Clas Ohlson AB

COMPLAINANT Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att det är lämpligare att den anmälda reklamen prövas av tillsynsmyndigheten Konsumentverket och nämnden avvisar därför anmälan.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är en reklamfilm som visats på skärmar i en Clas Ohlson-butik. Ett grönt betalkort syns i bild. En speakerröst säger ”Har du fått ett kontaktlöst betalkort? I sådana fall är det större risk att tjuvar kapar ditt kort” samtidigt som symbolen som markerar att betalkortet är kontaktlöst ringas in. Speakerrösten säger därefter ”Dina uppgifter lagras helt oskyddat på ditt kort vilket gör det möjligt för tjuvar att stjäla din information trådlöst.”. Till höger om kortet skriver en animerad hand ner kortnummer, gällandedatum och kortinnehavarens namn i ett tecknat moln. Speakerrösten fortsätter ”Allt som behövs är en mobiltelefon eller scanner som kan gömmas i fickan eller i en väska utan att du märker det kan de scanna dina kort på upp till en meters avstånd och sedan handla online i ditt namn”. En mobil visas i en väska. På skärmen står kortnummer, gällandedatum och kortinne­havarens namn. Den marknadsförda produkten visas därefter i bild samtidigt som speakerrösten säger ”Skim­safe är en ny smart produkt som skyddar dina betalkort. Skimsafe ser ut precis som ett vanligt betalkort och placeras i din plånbok tillsammans med dina betalkort. När någon försöker scanna dina kortupp­gifter aktiveras Skimsafes inbyggda störsändare och gör det omöjligt att scanna dina kort. Skimsafe skyddar tre centimeter på varje sida. Inga batterier behövs. Påverkar inte dina andra kort eller mobiltelefon. Passar alla plånböcker”. 

Reklamen har producerats internt hos annonsören.

Anmälan
Anmälaren menar att man felaktigt påstår att uppgifterna skulle vara helt oskyddade, när de i själva verket är skyddade genom en så kallad challenge-response-algoritm enligt EMV-standarden. Uppgifterna krypteras med en nyckel som inte går att läsa ut från betalkortet. De uppgifter som eventuellt skulle gå att fiska fram ur ett tråd­löst betalkort kan inte användas för köp på internet eftersom CVV-koden är krypterad. 

Annonsörens yttrande
Enligt SkimSafe AB (annonsören) kan kortuppgifterna som krävs för att handla på internet trådlöst läsas av från ett kontaktlöst betalkort med en mobiltelefon utrustad med operativsystemet Android, en inbyggd NFC-läsare och en app. Android är idag det vanligaste operativsystemet för mobiltelefoner och det krävs ingen teknisk modi­fiering då majoriteten av dagens mobiltelefoner i standardutförande har en inbyggd NFC-läsare.

Det finns flera appar som kan användas för att trådlöst läsa ut kortuppgifterna som krävs för att handla på inter­net. Dessa appar kan gratis laddas ner ifrån till exempel Google Play store som är den största marknads­platsen för appar till mobiltelefoner med operativsystemet Android.

Enligt en studie från 2017 av kortutgivaren American Express var det möjligt att handla utan CVV-kod hos 47% av de undersökta e-handlarna. En rimlig slutsats är att de som vill begå kortbedrägerier med trådlöst stulna kort­uppgifter snabbt lär sig hos vilka e-handlare de kan använda kortuppgifterna. De kortuppgifter som krävs för att handla på internet är därför att anse som oskyddade.

Butikens yttrande
Clas Ohlson AB (butiken) marknadsför produkten Skimsafe via tv-skärmar i butik. Marknadsföringen till­handa­hålls av leverantören av produkten Skimsafe som till butiken garanterat riktigheten av marknads­föringen och den produktinformation som lämnats samt enskilt återkommit med yttrande.

Skimsafe AB har vidare i sin kommunikation med butiken sökt belägga, bland annat via forskning, att produkten fungerar enligt utfästelse samt att de påståenden som görs i marknadsföringen är korrekta. Butiken grundar sin inställning på annonsörens garanti och underlag och menar i avsaknad av belägg för att produkten inte fungerar enligt utfästelse att marknadsföringen inte strider mot marknadsföringslagen eller är vilseledande.

Butiken eftersträvar att all butikens marknadsföring ska följa gällande rätt, överensstämma med god sed samt även i övrigt ge alla konsumenter ett korrekt och bra underlag för deras köpbeslut.

Opinionsnämndens bedömning
Opinionsnämndens uppgift är att inom ramen för ICC:s regelverk verka för att all kommersiell marknadsföring är förenlig med god marknadsföringsetik. Nämnden prövar anmälningar inom ramen för självreglering. Det innebär vissa begränsningar i prövningen bland annat genom att muntlig bevisning inte kan tas upp och att kommunika­tion under handläggningen inte sker mellan anmälaren och annonsören för att belysa tvistefrågorna. Syftet med prövningen inom ramen för självreglering är i stället att tillhandhålla effektiva, praktiska och flexibla lös­ningar.

Nämnden konstaterar att det ifrågasatta påståendet i den anmälda reklamen är av komplicerad teknisk karaktär. För att utreda frågeställningen tillfredställande skulle både omfattande bevisning och tillgång till expert­kunskap krävas. Nämnden anser att frågeställningen i ärendet därför inte kan ges en tillfredställande belysning inom ramen för ett självregleringsorgan. Nämnden finner därför att det är lämpligare att fråg­orna prövas av Konsument­verket som har tillsyn för marknadsföringslagen och anmälan avvisas därför.

 

Marianne Åbyhammar
ordförande

Övriga ledamöter: Adam Bäckstrand, Anna Edman, Jonas Linnér, Patrik Löfberg, Christina Nylander, Marielle Pantzar, Göran Segeholm, Inger Skalse, Axel Tandberg och Canan Yasar.

Beslutet är enhälligt.

Föredragande: Jakob Rönnerbäck