Vanliga frågor

 

Vad innebär självreglering?

Stiftelsen Reklamombudsmannen är näringslivets självreglering som ger konsumenter, företag och organisationer möjlighet att få reklam prövad enligt de regler som näringslivet på internationell nivå tagit fram; Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunika­tion.

Genom självreglering höjs etiken i reklamen och förtroendet för reklamen bland konsumenter ökar. En annan fördel med självreglering är att den är snabbare än lagstiftning och lättare att anpassa till en marknad i ständig förändring.

Självreglering ersätter dock aldrig lagstiftning, utan är ett komplement. De båda systemen fungerar med andra ord parallellt. Inom vissa områden är självreglering mer lämpligt. Inom andra områden krävs lagstiftning. 

 

Finns liknande organisationer i andra länder?

Ja, motsvarande självregleringssystem finns inom EU och övriga delar världen. Inom EU samordnas självreglering av reklam av paraplyorganisationen European Advertising Standards Alliance (EASA), som har sitt säte i Bryssel. På EASA:s webbplats hittar du övrig internationell självreglering av reklam.

 

Vad är Internationella Handelskammaren?

Internationella Handelskammaren (ICC, International Chamber of Commerce) är näringslivets världsorganisation, som representerar företag av alla storlekar och ur alla branscher. För mer info om ICC se www.icc.se.

 

Hur många anmälningar får Reklamombudsmannen varje år?

Mellan 500 och 1.000 anmälningar. Se statistik här samt våra årsredovisningar för mer information om anmälningar och ärenden.

 

Hur många beslut fattar RO och RON per år?

Mellan cirka 200 och 260 beslut fattas per år. Se statistik här samt våra årsredovisningar för mer information om anmälningar och ärenden.

 

Hur lång tid tar det innan ett beslut fattats?

Tiden från anmälan till beslut kan ta upp till tre månader, men komplicerade fall kan ta längre tid. Vanligtvis tar det en till två månader. För att kunna göra en korrekt juridisk bedömning måste annonsören få yttra sig över anmälan, om det inte är helt uppenbart att reklamen kommer att frias. Ibland behöver andra parter, som exempelvis tidning eller tv där reklamen publicerats, yttra sig. Innan beslutet fattas måste en rättsutredning normalt göras. Sedan prövar Reklamombudsmannen eller Reklamombudsmannens opinionsnämnd reklamen och ett beslut skrivs. Nämnden har möte en gång i månaden. Om mer information behöver inhämtas kan nämnden bordlägga ett ärende, vilket leder till att handläggningstiden blir längre.

 

Vad räknas som reklam?

Med kommersiell marknadsföring menas enligt marknadsföringslagen 3§ budskap som har ett utpräglat kommersiellt syfte och ett rent kommersiellt innehåll, det vill säga handlar om näringsidkarens verksamhet/produkter. Alla meddelanden med huvudsakligt syfte att främja avsättningen av och tillgången till produkter omfattas. det gäller oavsett om budskapet är framställt av marknadsföraren själv eller för marknadsförarens räkning.

Ett budskaps syfte och innehåll är avgörande för om det är att bedöma som okommersiell reklam eller skyddat av regler som tryck- och yttrandefrihet. Budskap som är inriktat på att bibringa allmänheten vissa värderingar eller påverka dess allmänna beteende i viss riktning skyddas av tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). I vilken form budskapet förekommer (till exempel om det finns på betald annonsplats eller inte) saknar betydelse.

Sponsring faller utanför begreppet för kommersiell marknadsföring som RO prövar. Konsumentverket har i en vägledning skrivit

"Det är en skillnad mellan sponsring och kommersiell marknadsföring. För att anses vara sponsring får meddelandet endast innehålla uppgift om vem som står för sponsringen, exempelvis genom att företagsnamnet nämns, eller uppgift om att företaget får andra förmåner. Om det dessutom finns någon information om näringsidkarens produkter och verksamhet kan meddelandet vara kommersiell marknadsföring. Då gäller marknadsföringslagens regler."

Med andra ord, när ett sponsringssamarbete mellan en publicist och en extern aktör görs sker det i ett kommersiellt syfte till ömsesidig nytta för båda parter. Oavsett den ömsesidiga kommersiella nyttan behåller dock artiklar och annat publicistiskt material sin redaktionella status förutsatt att sponsorn saknas inflytande över det redaktionella innehållet.

Att tredjepartsintresse vid sponsring i någon mån påverkar publicistens övergripande val av inriktning på medieinnehållet, exempelvis val av ämnesområde, medför inte att det publicistiska materialet förlorar sin redaktionella status förutsatt att innehållet har utformats utan inflytande från sponsorn.

Begreppet "sponsring" innefattar inte så kallade "sponsrade inlägg" i sociala medier.

 

Vilket ”straff” får annonsören om reklamen fälls?

Beslutet publiceras på Reklamombudsmannens hemsida reklamombudsmannen.org samt i vissa fall i nyhetsbrev och pressmeddelanden. Många beslut får stor medial uppmärksamhet.

Besluten är att se som vägledning i vad som är god marknadsföringsetik och annonsörer förväntas följa besluten. Reklamombudsmannen är näringslivets självreglering. Då Reklamombudsmannen inte är en domstol, myndighet eller förening där medlemmarna förbundit sig att betala avgift vid överträdelser kan inga sanktioner som exempelvis skadestånd dömas ut.

 

Ändrar annonsören reklamen eller slutar med den om den fälls?

I de allra flesta fall upphör annonsören med reklamen om den fälls. Få seriösa företag vill att deras reklam ska fällas då detta ofta leder till stor uppmärksamhet i media och sociala medier. I flera fall har det också hänt att en annonsör väljer att ta bort reklam som de fått en anmälan mot, utan att ett fällande beslut har fattats. Detta eftersom företaget på grund av anmälan ser att deras reklam inte tagits emot som de velat.

 

Får reklambyrån som gjort fälld reklam något "straff"?

Nej, men reklambyråns namn eller den som har publicerat reklamen anges i beslutet.

 

Får anmälaren en ersättning om reklamen fälls?

En anmälare som anmäler till Reklamombudsmannen får ingen ersättning. Reklamombudsmannen kan inte utdöma sanktioner i form av avgift, skadestånd eller böter eftersom det inte är en förening, domstol eller annan myndighet.

 

Kan en anmälare vara helt anonym?

Annonsören får veta anmälarens namn men får inga kontaktuppgifter. Är anmälaren ett företag eller en annan organisation får annonsören även information om kontaktuppgifter. Reklam kan aldrig fällas om inte annonsören har fått tillfälle att yttra sig över anmälan. Anmälan och yttrandet citeras i beslutet.

 

Vem kan anmäla reklam?

Privatpersoner, företag och organisationer kan anmäla reklam till Reklamombudsmannen. Drygt 90 procent av alla anmälningar görs av privatpersoner.

 

Måste jag ta emot reklam?

Det finns viss möjlighet att tacka nej till reklam. Se denna sida för information om hur du tackar nej till reklam.

 

Har du fler frågor? Kontakta [email protected]