Om oss

Stiftelsen Reklamombudsmannen är näringslivets självreglering som verkar för en hög etisk nivå i all kommersiell marknadskommunikation riktad mot den svenska marknaden. Det sker genom prövning om reklam följer Internationella Handelskammarens (ICC:s) regler för reklam och marknadskommunikation samt genom information, utbildning och vägledning.

Reklamombudsmannen instiftades år 2009 av näringslivet på initiativ av Sveriges Annonsörer och Näringslivets delegation för marknadsrätt. De prövande instanserna är Reklamombudsmannen (RO) och Reklamombudsmannens opinionsnämnd (RON).

Stiftelsens styrelse utses av Sveriges Annonsörer, Näringslivets delegation för marknadsrätt, Sveriges Kommunikationsbyråer, ICC SwedenTU medier i Sverige och Swedish Data & Marketing Association.

Motsvarande självregleringssystem finns inom EU och övriga delar världen. Inom EU samordnas självreglering av reklam av paraplyorganisationen European Advertising Standards Alliance (EASA), som har sitt säte i Bryssel.

 

RO:s och RON:s uppgifter

RO:s och RON:s uppgift är att arbeta för hög etisk nivå i kommersiell reklam riktad mot den svenska marknaden. En annan viktig funktion är att ge vägledning och information samt utbilda i marknadsföringsetiska frågor.

RO och RON prövar om anmäld reklam strider mot Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler). Konsumenter, företag och organisationer kan anmäla reklam som man anser strider mot reglerna.

RO meddelar beslut i ärenden om praxis finns. När praxis saknas hänskjuter RO ärendet till RON för prövning. RO:s beslut kan överklagas till RON. RON:s beslut kan inte överklagas.

Reklamombudsmannens opinionsnämnd (RON) är sammansatt av ledamöter som företräder marknadens aktörer så som annonsörer, medier och reklamproducenter, samt konsumentintresset och personer från den akademiska sfären.

Ordförande är Kajsa Bergkvist (före detta hovrättsråd). Vice ordförande är Mikael Pauli (hovrättsassessor Svea hovrätt samt rättssakkunnig vid Regeringskansliet).

Nämnden sammanträder en gång i månaden, med uppehåll under en sommarmånad.

 

Publicering av beslut

RO:s och RON:s beslut publiceras på reklamombudsmannen.org samt i vissa fall i nyhetsbrev och pressmeddelanden. Syftet är att offentliggöra reklam som strider mot ICC:s regler, samt att öka medvetenheten kring vad som är god marknadsföringssed och vägleda marknadens aktörer.

Stiftelsen Reklamombudsmannen är inte en förening, myndighet eller domstol och kan därför inte utdöma sanktioner i form av avgifter, skadestånd eller böter.

 

Finansiering

En väl fungerande självreglering förutsätter att företagen tar eget ansvar för att reklamen håller en hög etisk nivå. Stiftelsen Reklamombudsmannen finansieras på frivillig väg genom en årlig avgift från annonsörer, reklamproducenter och medier.

Alla företag kan bidra och avgiften är relaterad till företagens årliga medieinvesteringar enligt TNS SIFO:s reklammätningar. Avgiften ligger på mellan 10.000 och 70.000 kronor per år.

Se alla finansiärer här.

 

RO prövar
Reklamombudsmannen (RO) och Reklamombudsmannens opinionsnämnd (RON) prövar om anmäld reklam strider mot ICC:s regler. RO kan även ta eget initiativ till att pröva reklam.

RO vägleder
Finansiärer kan kontakta RO angående marknadsföringsetiska frågor. RO ger copy advice om specifikt kampanjmaterial innan publicering men lämnar inga bindande förhandsbesked.

RO informerar
Reklamombudsmannen genomför seminarier, utbildningar och workshoppar. Finansiärer ges kostnadsfria tillfällen till uppdateringar om aktuella reklamfrågor två gånger om året i Stockholm, Göteborg och Malmö.

 

RO-logotyp

RON-logotyp