Beslut

Ärende 2004-90
2020-06-30Anmäld reklam Reklamfilm för abonnemang och router från Com Hem

Annonsör Com Hem AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att annonsen är vilseledande. Den strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknads­kommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är en 60 sekunder lång reklamfilm som har visats på TV4. Filmen inleds med en kvinna som befinner sig i en båt på havet. Hon fridyker djupt ner i vattnet. En stor val som avger ett läte närmar sig kvinnan. I nästa sekvens syns en kvinna som ligger i en säng och tittar på en surfplatta. Lätet visar sig vara det samma som alarmet på kvinnans mobiltelefon som hon har bredvid sig i sängen och hon blir avbruten när hon tittar på filmen. Därefter står ”Com hem till kristallklara upplevelser” och ”Streama HD med Sveriges snabbaste wifi enligt Excentis” i versal vit text centrerat över bilden. Längst ned i bild ligger en text där det inledningsvis står ”Enligt test utfört i juli 2019 av det oberoende testföretaget Excentis (Belgien) är routern Wifi Hub C3 som ingår i Com Hems abonnemang Bredband 1200, den router som ger högst bredbandshastighet över wifi på det lokala nätverket. Bredband 50 199 kr/mån i ett helt år…”

Annonsören har inte lämnat uppgift om vem som har producerat reklamen.

Anmälan
Enligt anmälaren är reklamen vilseledande. Annonsören använder påståendet ”Streama HD med Sveriges snabb­aste wifi enligt Excentis”. Det finns ingen möjlighet att bevisa att man har Sveriges snabbaste wifi. Wifi är en standard och flera olika tillverkare och produkter följer den senaste och snabbaste versionen av wifi (kall­ad wave 2). Placering av wifi-accesspunkt/router har stor påverkan på prestandan och därför är det omöjligt att generalisera angående hur god prestanda man har.

Annonsörens yttrande
Com Hem AB (annonsören) framhåller i reklamen för bredband med Sveriges snabbaste wifi att detta är ett resultat från mätningar gjorda av det fristående testinstitutet Excentis. Det är således Excentis mätningar, genom­förda i olika miljöer och från många olika mätpunkter med annonsörens router och routrar från andra tele­kom­operatörer som erbjuder router till sina abonnemang, exempelvis Telia, som ligger till grund för påstå­endet. I re­klamen hänvisar annonsören till en sammanfattning av resultatet på comhem.se/bredband/wifi-hub-c3. Test­resultatet bifogas med yttrandet.

Excentis testar de olika routrarna på exakt samma sätt, analyserar mätvärdena och gör jämförelser mellan enheterna. Att annonsören kommer så väl ut i undersökningen är för att annonsören med stöd av tidigare resultat från Excentis säkerställer att annonsörens produktutveckling av bland annat wifi ständigt ligger i framkant. Anmälaren påtalar att förutsättningarna i hemmet kan vara olika, vilket självfallet är korrekt. Det vill säga att en dålig router kan prestera bra under optimala förutsättningar och en bra router kan prestera sämre under väldigt dåliga betingelser. Excentis styrka är just att göra många olika mätningar där man testar routrarna under såväl utmärkta förhållanden som sämre. Resultatet blir en mycket rättvis jämförelse, där routern från annonsören vis­ade sig ha bäst prestanda över wifi enligt Excentis mätning.

Denna typ av tester är vanlig i telekombranschen och utgör enligt annonsörens mening en branschstandard. Det är dock viktigt att dessa tester genomförs av oberoende och godkända testinstitut, som exempelvis Excentis. Annonsören ser exempelvis även att Telia idag på sin webbplats lutar sig mot en undersökning, genom­förd av det oberoende testinstitutet P3 Connect i början av 2019, där de på vissa mätpunkter kan utläsa att de hade Sveriges bästa mobiltäckning vid det tillfället.

Sammanfattningsvis påstår annonsören således inte i marknadsföringen generellt att annonsören har Sveriges snabbaste wifi. Det annonsören påstår är att annonsören har Sveriges snabbaste wifi enligt Excentis. I mark­nads­föringen hänvisas tydligt till att annonsörens påstående hänvisar till Excentis-testet (mer information om testet finns på annonsörens webbsida) och denna typ av hänvisningar till test är vanligt förekommande i reklam i branschen, det vill säga branschstandard. Marknadsföringen ska därmed inte anses vilseledande.

Reklamombudsmannens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s reg­ler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla framställning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om produktens väsentliga egenskaper, det vill säga sådan som är ägnade att påverka konsumentens val exem­pel­vis beskaffenhet och prestanda.

Enligt artikel 6 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Direkta eller indirekta påståenden i reklamen om att den bygger på ett faktaunderlag av viss angiven styrka måste stödjas av bevisning med minst den annonserade styrkan. Mark­nadsförar­en ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de själv­reglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen påverkar mål­gruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska då be­dömas utifrån hur den rimligen uppfattas av en genomsnittskonsument vid en flyktig kontakt. Målgruppen är sannolikt bred bestående av konsumenter kan tänka sig köpa tjänster och varor hos annonsören.

Enligt anmälaren är det vilseledande att påstå att man har Sveriges snabbaste wifi. Enligt annonsören är påstå­endet baserat på mätningar gjorda av ett oberoende testinstitut som gör många olika mätningar där routrarna testas under såväl utmärkta förhållanden som sämre. Enligt annonsören påstår man inte att man generellt har Sveriges snabbaste wifi, utan att man har Sveriges snabbaste wifi enligt testinstitutet och att reklamen därför inte är vilseledande.

Reklamombudsmannen konstaterar att annonsören i reklamfilmen använder påståendet ”Streama HD med Sveriges snabbaste wifi enligt Excentis”. I reklamfilmens tio sista sekunder står i mycket liten stilgrad texten ”Enligt test utfört i juli 2019 av det oberoende testföretaget Excentis (Belgien) är routern WiFi Hub C3 som ingår i Com Hems abonnemang Bredband 1200, den router som ger högst bredbandshastighet över WiFi på det lokala nätverket”.

Reklamombudsmannen finner att en genomsnittskonsument sannolikt uppfattar påståendet ”Streama HD med Sveriges snabbaste wifi enligt Excentis” som att annonsören marknadsför Sveriges snabbaste trådlösa internet­uppkoppling via en router. Annonsören har i sitt yttrande presenterat underlag för att routern Wifi Hub C3, som ingår vid tecknande av det marknadsförda abonnemanget, är den router som ger högst bredbands­hastighet över wifi på ett lokalt nätverk. Reklamombudsmannen finner dock inte, som framgår av ovan, att en genom­snitts­­konsument förstår det anmälda påståendet som enbart en beskrivning av routerns prestanda utan som en beskrivning av den internethastighet konsumenten kan förvänta sig vid tecknande av annonsörens abonnemang och användning av den inkluderade routern. Reklamen är mot den bakgrunden vilseledande och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

 

Elisabeth Trotzig
reklamombudsman