Beslut

Ärende 2004-101
2020-09-29Anmäld reklam Reklam för bank- och försäkringstjänster från Danske Bank

Annonsör Danske Bank AS

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att reklamen inte är utformad utan vederbörlig känsla för socialt och yrkesmässigt ansvar eller att den är vilseledande. Den strider därmed inte mot artiklarna 1 och 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är en annons som har publicerats på omni.se. Högst upp syns en bild på personer med en blå himmel som bakgrund. Rubriken lyder ”Så kan du få pengar tillbaka för den avbokade resan”. Därunder följer texten ”Coronakrisen har fått många svenskar att boka av sin drömsemester och på många håll pratas det om att semestra i Sverige i sommar i stället. Kanske har du räknat iskallt med att inte få några pengar tillbaka för den avbokade resan men då bör du tänka om. Ett första sätt är förstås att höra av dig till researrangören, flygbolaget eller hotellet för att utröna möjligheten att få tillbaka hela eller delar av pengasumman. Det finns nämligen företag som bestämt sig för att betala tillbaka till sina kunder. Här delar vi med oss av fler tips som ökar dina chanser att få pengar tillbaka”. 

Därefter följer en blå länk med texten ”Extern länk: Har du tvingats ställa in en resa? Ställ dina frågor till Danske Banks rådgivare inom privatekonomi”. Under länken står texten ”Sponsrad länk”. Under länken följer de tre numrerade punkterna ”Kontakta Kammarkollegiet”, ”Kontakta Konsumentverket” och ”Testa att göra en kortreklamation”. 

Under punkten ”Kontakta Kammarkollegiet” står följande ”Har du köpt en paketresa och fått hela eller en del av din resa inställd på grund av att researrangören är insolvent, alltså nära att gå i konkurs? Då kan du ansöka om ersättning ur researrangörens resegaranti. Kontakta Kammarkollegiet, de kan utreda om det därigenom finns möjlighet till återbetalning”. Vidare finns en länk till Kammarkollegiet. Under ”Kontakta Konsumentverket” står det ”Nästa steg är att kontakta Konsumentverket som kan hjälpa dig att ta reda på om det finns någon möjlighet att reklamera resan”. Under punkten ”Testa att göra en kortreklamation” finns texten ”Har du gjort korttransaktioner som är kopplade till din avbokade resa? Då kan du testa att göra en kortreklamation, men kom ihåg att datumet för resan måste ha passerat innan du gör kortreklamation. Har du funderingar kring vad som gäller för din reseförsäkring? Behöver du råd och tips kring din privatekonomi? Tveka då inte att höra av dig till någon av Danske Banks rådgivare inom privatekonomi”. 

Under texten följer en blå länk med texten ”Extern länk: Boka ett e-möte hos Danske Bank – och ställ dina frågor om försäkringar”. Under länken står texten ”Sponsrad länk”.  

Reklamen har producerats av Schibsted Marketing Services AB. 

 

Anmälan
Enligt anmälaren försöker annonsören få folk att tro att de kan få hjälp av deras rådgivare att få pengar tillbaka för avbokade resor i coronatider. Första länken i reklamen går direkt till annonsörens webbsida för privat rådgivning och där finns absolut ingen information om att de hjälper till. 

Annonsen är i anmälarens tycke ett försök att fånga upp nya kunder som desperat försöker få tillbaka pengar för resor som inte har kunnat genomföras. Nästa länk går till Kammarkollegiet.

Resebranschen är hårt drabbad i coronatider likväl som individer är. Men att en bank använder detta som ett verktyg för att fånga upp nya kunder som griper efter halmstrån är inte okej. Att dessutom blanda in en hårt drabbad bransch är inte heller okej.

 

Annonsörens yttrande
Danske Bank AS (annonsören) hanterar många frågor till följd av rådande extraordinära omständigheter, och arbetar aktivt för att på olika sätt ta ansvar i denna situation. En fråga som nu berör många är möjligheterna kring återbetalning för en avbokad resa. Kunder hör av sig och undrar om det är möjligt att få återbetalning genom annonsörens reseförsäkringar förknippade med annonsörens betal- och kreditkort. Kunder hör även av sig för att utröna om annonsören kan vara behjälplig med återbetalning, vilket kan vara möjligt genom en kortreklamation. Detta är något som även Konsumentverket särskilt upplyser om genom sin oberoende vägledning Hallå konsument. Annonsören har därför valt att publicera den aktuella artikeln i syfte att hjälpa konsumenter som kanske inte känner till vilka möjligheter som kan finnas till återbetalning vid avbokad resa. Annonsören har publicerat motsvarande information på sin webbplats. En inställd resa kan mot bakgrund av ovanstående vara ett skäl av flera att kontakta annonsörens rådgivare inom privatekonomi. 

I samband med att annonsören tog emot ett öppet brev på Facebook från anmälaren, gjorde banken en översyn av innehållet i artikeln. Det föranledde en liten revidering. Annonsören valde att ta bort följande ”Det finns nämligen företag som bestämt sig för att betala tillbaka” då man upptäckte att meningen kanske var lite klumpigt formulerad. Annonsören har förståelse för att det kanske inte främst är en fråga för företagen att bestämma, utan förutsättningarna ser olika ut i varje enskilt fall med beaktande av bland annat gällande lagstiftning. Annonsören delar inte anmälarens uppfattning, och artikeln fick därför vara kvar enligt plan till och med vecka 19 år 2020. 

Angående artikel 1 andra stycket i ICC:s regler. Såsom anförts ovan är bakgrunden och innehållet utformat i syfte att annonsören ska ta socialt och yrkesmässigt ansvar. Annonsören redogör för olika tillvägagångssätt, och tipsar dessutom om att det är möjligt att göra en kortreklamation. Det ryms inom annonsörens yrkesmässiga ansvar att upplysa om möjligheter till återbetalning, såväl från banken som andra möjliga sätt. Att informativt tipsa om olika konkreta tillvägagångssätt får uppfattas som god affärssed, särskilt i och med att banken kan ha en roll i det. 

Angående artikel 5 och 6 i ICC:s regler. Annonsören finner att reklamen är vederhäftig och inte vilseledande. Om ett avtal oavsett skäl inte kan fullföljas, är det naturligt att parterna i avtalet i första hand har en dialog om hur den uppkomna situationen kan lösas. Annonsören tipsar vidare om att kontakta Kammarkollegiet om resan har blivit inställd på grund av att reseaktören blivit insolvent eller gått i konkurs. Bakgrunden är att de som säljer paketresor eller sammanlänkade researrangemang enligt lag är skyldiga att ordna med resegaranti i enlighet med resegarantilag (2018: 1218). Om inte annat följer av de villkor som gäller för en resegaranti, ska den myndighet som regeringen bestämmer pröva begäran om ersättning från resegarantin. Myndigheten som har att pröva detta är Kammarkollegiet enligt 9 § resegarantiförordningen (2018:1340). 

Konsumentverkets uppdrag är att ge oberoende vägledning till konsumenter, och får liksom banken, många frågor med anledning av det extraordinära läge vi befinner oss i. Konsumentverket har såsom oberoende part sammanställt mycket relevant information för konsumenter för det fall en resa har blivit inställd. 

Annonsören tipsar även om möjligheten att göra en kortreklamation. Detta för att annonsören har vissa möjligheter att via kortinlösare göra reklamationer av genomförda kortbetalningar, enligt regelverk som banken omfattas av i egenskap av kortutgivare. 

Dessutom finns en bestämmelse i 29 § konsumentkreditlagen (SFS 2010:1846) som gör det möjligt för konsumenter att framställa samma invändningar på grund av köpet som han eller hon kan göra mot säljaren vid kreditköp. 

En inställd resa kan mot bakgrund av ovanstående vara ett skäl av flera att kontakta bankens rådgivare inom privatekonomi. I och med att banken tillhandahåller bland annat reseförsäkringar, är det också möjligt att kontakta banken vid frågor om sådana försäkringar. 

Sammanfattningsvis menar annonsören att annonsören på intet sätt genom antydan, utelämnande, oklarhet eller överdrift vilselett konsumenter. Banken har vidare redogjort för relevanta lagstöd som underbygger innehållet i artikeln.

 

Opinionsnämndens bedömning
Enligt artikel 1 andra stycket i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska marknadskommunikation utformas med vederbörlig känsla för socialt och yrkesmässigt ansvar.

Enligt artikel 5 i ICC:s regler ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla påstående eller annan framställning i ord, ljud eller bild som direkt eller indirekt – genom antydan, utelämnande, oklarhet eller överdrift –är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om produktens väsentliga egenskaper, det vill säga sådana som är ägnade att påverka konsumentens val, exempelvis beskaffenhet.

Enligt artikel 6 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Direkta eller indirekta påståenden i reklamen om att den bygger på ett faktaunderlag av viss angiven styrka måste stödjas av bevisning med minst den annonserade styrkan. Marknadsföraren ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler. 

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen påverkar målgruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska då bedömas utifrån hur den rimligen uppfattas av en genomsnittskonsument vid en flyktig kontakt. Målgruppen i detta fall är sannolikt främst vuxna personer som kan tänka sig att köpa tjänster hos annonsören. 

Enligt anmälaren är det vilseledande att ge intryck av att konsumenter kan få hjälp av annonsörens rådgivare att få pengar tillbaka för avbokade resor i coronatider. Vidare menar anmälaren att det är oetiskt att utnyttja en hårt drabbad bransch. Annonsören anser att det är att ta ett yrkesmässigt ansvar att upplysa om möjligheter till återbetalning – från annonsören och på andra sätt. Att tipsa om olika tillvägagångssätt får uppfattas som god affärssed, särskilt i och med att annonsören kan ha en roll. Annonsören anser inte att reklamen är vilseledande.  

Opinionsnämnden prövar först om reklamen är utformad utan vederbörlig känsla för socialt och yrkesmässigt ansvar genom att den utnyttjar en hårt drabbad bransch. Nämnden konstaterar att reklamen avser finansiell rådgivning hänförlig till kostnader för avbokade resor på grund av coronapandemin. Nämnden konstaterar att en allmän utgångspunkt är att lagliga produkter och tjänster får marknadsföras. Annonsören tillhandahåller reseförsäkring genom annonsörens betal- och kreditkort och annonsören är i vissa fall behjälplig med återbetalning vid inställd resa om kund gör kortreklamation, vilket framgår av reklamen. Nämnden finner inte att det föreligger några skäl som undantagsvis medför att den aktuella reklamen är utformad utan vederbörlig känsla för socialt och yrkesmässigt ansvar. Reklamen strider därmed inte mot artikel 1 andra stycket i ICC:s regler.  

Nämnden övergår därefter till att pröva om reklamen är vilseledande. Nämnden konstaterar att påståendet i rubriken ”Så kan du få pengar tillbaka för den avbokade resan” preciseras genom punkterna ”Kontakta Kammarkollegiet”, ”Kontakta Konsumentverket” och ”Testa att göra en kortreklamation”. Nämnden konstaterar vidare att det förekommer flera länkar i reklamen av vilka det framgår att konsumenten kan ställa frågor om sin privatekonomi och försäkringar till rådgivare hos annonsören. Nämnden finner att en genomsnittskonsument sannolikt uppfattar reklamen som att en person som har avbokat en resa till följd av coronapandemin kan få hjälp eller råd om hur man som kund kan få tillbaka pengarna för resan genom att kontakta eller ta del av information från Kammarkollegiet, Konsumentverket eller genom att göra en kortreklamation. Nämnden konstaterar att annonsören i reklamen informerar om i vilken utsträckning Kammarkollegiet kan hjälpa konsumenten och att detta enbart är då researrangören är nära att gå i konkurs. Vidare framgår det av reklamen att konsumenten kan kontakta Konsumentverket och få vägledning om det går att reklamera en inställd resa. Avslutningsvis informeras om möjligheten att reklamera den avbokade resan via en så kallad kortreklamation om konsumenten gjort korttransaktioner som är kopplade till resan. Mot bakgrund av ovan finner nämnden att reklamen inte är vilseledande. Reklamen strider därmed inte mot artikel 5 i ICC:s regler. 

 

Mikael Pauli

ordförande 

Övriga ledamöter: Anna Edman, Tobias Eidem, Olivia Enquist, Christina Knight, Anna Lidström, Patrik Löfberg, Inger Skalse, Frida Stjernholm och Canan Yasar.

Beslutet är enhälligt.

Föredragande: Jakob Rönnerbäck