Beslut

Ärende 2006-143
2020-09-29Anmäld reklam Reklam för läxhjälp från Albert

Annonsör Eeducation Albert AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att reklamen inte är utformad utan vederbörlig känsla för socialt och yrkesmässigt ansvar. Nämnden finner inte heller att den utan vägande skäl spelar på rädsla eller fruktan. Den strider därmed inte mot artiklarna 1 och 2 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation. 

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är en annons som har visats på aftonbladet.se. Annonsen består av bild och text. Bilden visar en man som sitter i en soffa och håller handen för pannan. Under bilden står texten ”Så blir livet – när du inte kan matte”. Nedanför står ”Albert” i versal blå text samt texten ”Svårt liv som vuxen Kan bli dyrt Lätt att bli lurad” i mindre text.

Annonsören har inte lämnat uppgift om vem som har producerat reklamen.

 

Anmälan
Anmälaren har reagerat mot att reklamen spelar på folks osäkerhet och rädsla inför framtiden. Att man ska få ett svårt liv som vuxen för att man inte kan matematik är ett oerhört dumt påstående. 

 

Annonsörens yttrande 
Enligt Eeducation Albert AB (annonsören) bottnar de annonsmärkta artiklarna som publiceras på Aftonbladet i tydlig research, med hänvisning till aktuell forskning och studier. Att skapa innehåll utifrån premissen att utbildning är något positivt, och att bristen på tillräcklig utbildning kan få negativa konsekvenser genom livet, torde vara helt okontroversiellt. Det är själva grundbulten i vårt utbildningssystem. 

Annonsören vill förtydliga, och lägga emfas vid, att man helt vänder sig mot anmälarens fokus på att denna läxhjälp riktar sig till barn, och att marknadsföringen skulle riktas mot minderåriga. Ingen nativeannonsering som annonsören publicerat på Aftonbladet har vänt sig till barn, utan fokuserar helt och hållet på myndiga föräldrar – då det är dessa som kan ansluta sig till tjänsten.  

Vidare vill annonsören lyfta de otaliga forskningsrapporter, tidningsartiklar och opinionsmaterial som finns tillgängligt som understödjer det faktum att en god utbildning, och en gedigen förståelse för matematik i ung ålder, de facto korrelerar precist med positiv utveckling i vuxenlivet. Detta är alltså allmängods, och även något som bidrar till samhällsnyttan.  

Den del av anmälan som annonsören har förståelse för är känslan av att bildvalet i puffen på Aftonbladets förstasida känns “deppig”. Den bilden, med en vuxen man med huvudet i handen, hade kunnat tonas ned och bytts mot en mindre dramatisk variant. Detta anser annonsören däremot inte är tillräckligt för att klandras.  

Annonsören kan även notera att ämnet kontinuerligt bevakas av nyhetsredaktioner och hänvisar till en artikel i Svenska Dagbladet. När det gäller vikten av att stärka matematikämnet har politikerna fullkomligt rätt. Utvecklingen går tydligt mot allt högre krav på matematiskt kunnande inom allt fler områden.

 

Opinionsnämndens bedömning
Enligt artikel 1 andra stycket i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska marknadskommunikation utformas med vederbörlig känsla för socialt och yrkesmässigt ansvar.

Enligt artikel 2 andra stycket i ICC:s regler får marknadskommunikation inte utan vägande skäl spela på rädsla eller fruktan eller utnyttja olycka eller lidande. 

Enligt artikel 18 i ICC:s regler ska särskild aktsamhet iakttas ifråga om marknadskommunikation som riktas till eller som visar barn och/eller ungdomar. Opinionsnämnden konstaterar att reklamen inte visar barn eller ungdomar. Nämnden finner inte heller att reklamen genom dess utformning, produktens art och publicering på aftonbladet.se är särskilt riktad till barn och/eller ungdomar. Kravet på särskild aktsamhet som följer av artikel 18 i ICC:s regler aktualiseras därmed inte.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen påverkar målgruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska då bedömas utifrån hur den rimligen uppfattas av en genomsnittskonsument vid en flyktig kontakt. Målgruppen i detta fall är sannolikt föräldrar som kan tänka sig att köpa tjänster av annonsören. 

Enligt anmälaren spelar reklamen på osäkerhet och rädsla inför framtiden. Enligt annonsören riktar sig reklamen inte till barn och ungdomar utan till vuxna. Annonsören kan hålla med anmälaren om att bildvalet i puffen kan kännas deppigt. Enligt annonsören är det dock ett faktum att en god utbildning och en gedigen förståelse för matematik i ung ålder korrelerar precist med positiv utveckling i vuxenlivet.

Opinionsnämnden konstaterar att reklamen visar en bild på en man som håller handen för pannan samt texten ”Så blir livet – när du inte kan matte” samt texten ”Svårt liv som vuxen Kan bli dyrt Lätt att bli lurad”. Nämnden finner att bilden med mannen som tar sig för pannan sammantaget med texten i och för sig skulle kunna uppfattas förmedla ett intryck av uppgivenhet inför framtiden om man inte har tillräckliga matematikkunskaper. Nämnden finner dock att mottagarna av reklamen, som främst består av vuxna, sannolikt förstår att bristande matematikkunskaper inte ensamt leder till att man också får ett svårt liv som vuxen utan istället uppfattar reklamen som en beskrivning av fördelarna med tjänsten. Reklamen är därför inte utformad utan vederbörlig känsla för socialt och yrkesmässigt ansvar och spelar inte heller på rädsla eller fruktan. Reklamen strider därmed inte mot artiklarna 1 andra stycket eller 2 andra stycket i ICC:s regler.

 

Mikael Pauli

ordförande 

Övriga ledamöter:Peter Cederholm, Anna Edman, Tobis Eidem, Olivia Enquist, Anna Lidström, Patrik Löfberg, Christina Knight, Inger Skalse, Frida Stjernholm och Canan Yasar.

Beslutet är enhälligt.

Föredragande: Ellinor Gyllenstierna