Beslut

Ärende 2005-121
2020-09-08Anmäld reklam Reklam för fondförvaltning genom Fundler

Annonsör Fundler AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att reklamen är vilseledande. Den strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är en annons som har publicerats i Dagens Industri. Överst står rubriken ”Fondrobot ombalanserar”. Till vänster om rubriken står i röd handskrivslikande stil ”Vår” och till höger, snett ovanför står ordet ”individuellt”. Därefter följer underrubriken ”För bättre avkastning” och en brödtext som lyder ”Roboten utnyttjar marknadens rörelser och balanserar effektivt innehavet i din portfölj. För dig, innebär det möjlighet till bra avkastning, även när börsen svänger. Det är en anledning till att traditionell förvaltning aldrig kan mäta sig med robotens precision och Fundlers historiska avkastning. Trots det, är den mänskliga kompetensen bakom tekniken helt avgörande. Våra erfarna förvaltare arbetar varje dag för att dina pengar ska växa, och våra certifierade rådgivare finns här för att svara på dina frågor. Varmt välkommen till oss på fundler.se”. I nedre högra hörnet syns annonsörens logotyp. Längst ner i annonsen står i samma stilgrad som brödtexten ”Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Om investeringen sker i värdepapper som handlas med annan valuta än svenska kronor tillkommer en valutarisk”. 

Reklamen har producerats av annonsören tillsammans med Kuf AB.

 

Anmälan
Enligt anmälaren är reklamen vilseledande. Påståendet att "...traditionell förvaltning aldrig kan mäta sig med robotens precision och Fundlers historiska avkastning" är inte sant. Påståendet är felaktigt, svepande och vilseledande. 

 

Annonsörens yttrande
Fundler AB (annonsören) är tacksam för den feedback annonsören har fått och tar självklart allvarligt på anmälan och uppfattningen om att annonsörens reklam är vilseledande. Annonsörens intention är att alltid vara tydlig och faktabaserad i sin kommunikation.

Den marknadsförda tjänsten är en fondrobot som dagligen förvaltar tusentals fondportföljer baserat på varje kunds specifika riskbenägenhet och sparhorisont. I praktiken innebär det att roboten varje dag: 

  • ser över innehavet i varje enskild portfölj,  
  • säkerställer att balansen mellan fonderna i kundens portfölj är mest gynnsam och
  • optimerar varje individuell portfölj genom att rekommendera kunden ombalansering. Det innebär att fondfördelningen i portföljen anpassar sig till marknadens svängning, så att varje kund alltid behåller sin risknivå oavsett hur marknaden rör sig.

En traditionell förvaltare har ingen möjlighet att med samma frekvens som en robot bearbeta samma antal portföljer och fondinnehav. 

Det leder till orimligheten att kunna utvärdera respektive portfölj på daglig basis och meddela kunden när det är dags att göra en förändring för att optimera innehavet. En genomsnittlig rådgivare träffar sina kunder maximalt två till tre gånger per år. Annonsören redogör för detta tydligt på sin webbplats för att ge information och fakta till nya och befintliga kunder. 

Gällande historisk avkastning så är det främst precisionen ovan, tillsammans med låg avgift och förvaltning utan provisioner som ligger till grund för att annonsörens portföljer historiskt har presterat bättre än andra fondrobotar och traditionell förvaltning på samma risknivå. Avkastningen för samtliga portföljer redovisas för tre år, ett år och innevarande år på annonsörens webbplats.

Annonsören är väldigt olycklig över att läsaren av annonsen har tolkat reklamen som felaktig och vilseledande. Fondrobotar är en förhållandevis ny investeringsform i Sverige och den allmänna medvetenheten kring skillnaden mot vanlig förvaltning är fortfarande begränsad. Den digitala rådgivningen baserad på AI hanterar enorma mängder data med en större noggrannhet långt över den mänskliga förmågan. Annonsören tar till sig invändningen och säkerställer att man kommer att uttrycka sig tydligare i reklam framöver.   

 

Opinionsnämndens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla framställning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om produktens väsentliga egenskaper, det vill säga sådana som är ägnade att påverka konsumentens val, exempelvis beskaffenhet. 

Enligt artikel 6 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Direkta eller indirekta påståenden i reklamen om att den bygger på ett faktaunderlag av viss angiven styrka måste stödjas av bevisning med minst den annonserade styrkan. Marknadsföraren ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler. 

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen påverkar målgruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska då bedömas utifrån hur den rimligen uppfattas av en genomsnittskonsument vid en flyktig kontakt. Målgruppen består av vuxna konsumenter som kan tänka sig att investera pengar genom annonsören.

Enligt anmälaren är påståendet om att traditionell förvaltning aldrig kan mäta sig med robotens precision och annonsörens historiska avkastning vilseledande. Enligt annonsören är den digitala rådgivningen baserad på artificiell intelligens och hanterar enorma mängder data med en större noggrannhet långt över den mänskliga förmågan. 

Opinionsnämnden konstaterar att det i reklamen påstås att ”Roboten utnyttjar marknadens rörelser och balanserar effektivt innehavet i din portfölj. För dig, innebär det möjlighet till bra avkastning, även när börsen svänger. Det är en anledning till att traditionell förvaltning aldrig kan mäta sig med robotens precision och Fundlers historiska avkastning”. Nämnden finner att en genomsnittskonsument sannolikt uppfattar påståendet som att traditionell förvaltning aldrig kan mäta sig med den precision och avkastning som förvaltning med roboten ger. Annonsören har inte presenterat någon bevisning som styrker påståendet. Reklamen är därför vilseledande och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

 

Marianne Åbyhammar

ordförande 

Övriga ledamöter: Peter Cederholm, Anna Edman, Tobias Eidem, Sara Haraldsson, Christina Knight, Patrik Löfberg och Mikael Pauli.

Beslutet är enhälligt.

Föredragande: Gunilla Welander