Beslut

Ärende 2006-159
2020-09-29Anmäld reklam Reklam för Lay-Z Spa Miami från Jem & Fix

Annonsör KB Jem & Fix

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att reklamen är vilseledande. Den strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är ett erbjudande i en reklambroschyr som har publicerats på jemfix.se. Broschyren är på tolv sidor och innehåller priserbjudanden för vecka 27. På övre halvan på sidan fem marknadsförs tre minipooler och en poolvärmare. Det översta erbjudandet till vänster innehåller en bild på en bubbelpool. Texten till vänster om bilden lyder ”Bestway Lay-Z Spa Miami Uppblåsbart spa. Inkl. pump och uppvärmningssystem 180 X 65 cm. 9039887 800 L ord.pris 3495:-”. Texten är skriven i mindre stilgrad, främst i svart. Till höger om texten finns en större röd ruta. I rutan står det ”2995:-” i vitt och stor stilgrad. Under prisuppgiften står i mindre stilgrad ”Spara 500:-” i gult. De andra erbjudandena marknadsförs i mindre storlek vad gäller bilder och text. På den nedre halvan av sidan marknadsförs rengöringsprodukter till pooler.

Reklamen har producerats av Republica A/S.

 

Anmälan
Enligt anmälaren innehåller reklamen ett vilseledande erbjudande. Annonsören har enligt anmälaren gjort reklam för Lay Z-Spa Miami under veckorna 26 och 27 till ett bra pris. Anmälaren skriver att produkten var slutsåld för säsongen redan vecka 26. Trots det fanns produkten med i reklambladet för vecka 27.

 

Annonsörens yttrande
Enligt KB Jem & Fix (annonsören) ligger produktionstiden för en tryckt reklamtidning cirka fem till sex veckor före tidningen är aktuell och delas ut. Reklamtidningen för vecka 26 trycktes 20 maj (vecka 21) och reklam-tidningen för vecka 27 trycktes 28 maj (vecka 22).  

Det var dessutom bra väder och en covid-19-effekt i den perioden, med folk som var hemma, vilket påverkade försäljningen enormt. Under andra halvan av maj och juni ökade försäljningen av Lay-Z Spa Miami med drygt 150 procent, vilket tyvärr gjorde att de sålde slut långt tidigare än planerat. 

Annonsören hade volymer som man avsåg skulle räcka hela juli och en bit in i augusti. 25 procent av alla produkterna annonsören sålde i juni månad såldes vecka 26 samt måndag och tisdag vecka 27. Produkten var inte slutsåld när denna kampanj började gälla. Produkten fanns att köpa även under vecka 27 men sålde under veckans gång slut i ett par av annonsörens 50 butiker.

På grund av ovan hade annonsören ingen möjlighet att få bort produkten ur sitt reklamblad som delas ut samt visas digitalt som en låst pdf-fil.  

Däremot agerade annonsören produktmässigt på webbsidan och tog bort den så fort den sålde slut. Så Lay-Z Spa Miami visades inte på webbsidan och gick inte att söka fram – undantaget om man valde att titta i annonsörens digitala reklamblad där den fanns vilket anmälaren hänvisar till.  

Det är självklart tråkigt att de inte hade produkter hemma till alla sina kunder. Men med den exceptionella situation som har varit samt att den fysiska reklamtidningen trycks flera veckor i förväg ser annonsören inte hur man hade kunnat agera annorlunda.  

 

Reklamombudsmannens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s reg-ler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla framställning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om produktens värde och det totala pris som faktiskt ska betalas.

Enligt artikel 6 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Direkta eller indirekta påståenden i reklamen om att den bygger på ett faktaunderlag av viss angiven styrka måste stödjas av bevisning med minst den annonserade styrkan. Marknadsföraren ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen påverkar målgruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska då bedömas utifrån hur den rimligen uppfattas av en genomsnittskonsument vid en flyktig kontakt. Målgruppen i detta fall består sannolikt av konsumenter som kan tänka sig att köpa produkter från annonsören.

Enligt anmälaren är reklamen vilseledande eftersom de annonserar i reklambladet för vecka 27 om en produkt som redan var slut för säsongen hos annonsören under vecka 26. Annonsören hade ingen möjlighet att få bort produkten ur sitt reklamblad som visats digitalt som en låst pdf-fil. Dessutom var det bra väder och en covid-19-effekt, vilket påverkade försäljningen och produkten sålde slut tidigare än planerat. Produkten fanns att köpa även under vecka 27 men sålde under veckans gång slut i ett par av annonsörens 50 butiker.

Reklamombudsmannen konstaterar att marknadsföringen vid priskampanjer eller specialerbjudanden ska ha täckning i ett reellt utbud (se exempelvis MD 2007:5). Vid bedömningen av om det har varit ett reellt utbud beaktas bland annat vilken typ av produkter som marknadsförs, hur marknadsföringen har varit utformad och vilket pris som har angivits. Som huvudregel måste en produkt finnas tillgänglig under hela marknadsföringsperioden för att ett reellt utbud ska anses föreligga. Om en näringsidkare har anledning att tro att utbudet inte kommer att kunna möta efterfrågan, måste det klart och tydligt anges i marknadsföringen. När det är fråga om en näringsidkare som marknadsför ett mycket stort antal produkter i butiker över hela landet får det dock ibland accepteras att vissa produkter tillfälligtvis saknas i någon eller några butiker. Undantagsvis kan det förekomma situationer där en vara kan komma att saknas under hela eller delar av marknadsföringsperioden utan att annonsören kan lastas, exempelvis då efterfrågan kraftigt överstiger vad som rimligen kunnat förväntats samt om annonsören i dessa fall står fast vid sitt erbjudande och inom rimlig tid tillhandahåller varan eller en likvärdig vara till samma pris.

Reklamombudsmannen konstaterar inledningsvis att det som prövas i ärendet är reklambroschyren på annonsörens webbplats och att produkten marknadsförs till priset 2995 kronor under vecka 27. Reklamombudsmannen finner att en genomsnittskonsument sannolikt uppfattar reklamen som att erbjudandet gäller under hela vecka 27. Reklamombudsmannen konstaterar att det avgörande för bedömningen är om annonsören har haft ett reellt utbud av den marknadsförda produkten. Av annonsörens yttrande framgår att produkten inte funnits tillgänglig att köpa under hela vecka 27. Reklamombudsmannen finner inte att annonsören har presenterat några omständigheter som medför att annonsören inte kan lastas för att annonsören inte haft ett reellt utbud avseende den marknadsförda produkten. Reklamen är därför vilseledande och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

 

Elisabeth Trotzig

reklamombudsman