Beslut

Ärende 2009-201
2020-11-04Anmäld reklam Reklam för saneringsprodukt från Ozoneair

Annonsör Ozoneair

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att reklamen är vilseledande. Den strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är artikelliknande reklam som har publicerats på expressen.se. Ozonair annonsRubriken lyder ”Få bort mögel hemma – utan kemikalier”. Under rubriken syns en bild med en stuga. Därunder står texten ”Nästan vartannat hus har problem med lukt. Men oavsett vad som orsakat lukterna hemma finns det ett enkelt och miljövänligt botemedel: – Ozoneair kommer åt lukten hur djupt den än sitter och gör sjuka hus friska, säger grundaren Johan Lundberg”.

Därefter följer en inledande text följt av rubrikerna ”Mögellukten kan bero på annat”, ”Svårt att tvätta bort”, ”All källa till dålig lukt försvinner” och ”Det här är Ozoneair”.Under den andra rubriken kommenterar annonsören att många husägare ringer en saneringsfirma för att bekämpa dåliga lukter och mögelsporer. Annonsören säger ”Ofta är det tidskrävande och även dyrt. Förutom att det kan kosta många tusenlappar blir du inte av med själva källan till lukten, och den dåliga doften kommer snart tillbaka”. Under nästa rubrik följer texten ”Flera tusen husägare har upptäckt den svenska innovationen Ozoneair – som enkelt och miljövänligt både tar bort lukten och även eliminerar källan till odörer. Även unken lukt i utkylda utrymmen försvinner med det aktiva ozonsyret. – Det enda du behöver göra är att sätta in sladden och trycka på start. Sedan sköter Ozoneair hela jobbet och på bara några timmar mår ditt sjuka hus bra igen – Det är många som blir förvånade hur bra det faktiskt funkar, men det gör det, Ozoneair annonsavslutar han”. 

Reklamen har producerats av Bonnier News Brand Studio. 

 

Anmälan
Enligt anmälaren är reklamen vilseledande. Reklamen påstår att produkten ozoneair botar sjuka hus vilket är fullständigt felaktigt och vilseledande. Ett sjukt hus, till exempel ett mögelhus, kan man inte bota med lite ozontillförsel. Det måste saneras av specialister.

 

Annonsörens yttrande
Ozoneair AB (annonsören) uppfattar att anmälan avser det specifika uttalandet i reklamen ”Ozoneair /.../ gör sjuka hus friska”. Enligt annonsören är reklamen inte vilseledande och strider inte mot artiklarna 5 och 6 i ICC:s regler. 

I reklamen beskrivs hur produkten kan hjälpa hus med dålig lukt. I det sammanhanget har grundaren av bolaget uttalat att produkten kan bidra till att sjuka hus, det vill säga hus med dålig lukt, blir friska, det vill säga inte längre luktar. Reklamen påstår dock inte att alla hus med luktproblem nödvändigtvis blir helt och hållet utan problem genom användningen av produkten. 

Påståendet att produkten gör sjuka hus friska kan inte anses vara ägnat att vilseleda konsumenten. Det framgår tydligt av reklamen i sin helhet att produkten kan bidra till att huset mår bättre vid dålig lukt. Det kan inte heller anses vara sannolikt att genomsnittskonsumenten rimligen uppfattar budskapet som att alla hus som har problem med dålig lukt blir av med problemen genom produkten. 

Mer sannolikt är att en genomsnittskonsument uppfattar budskapet som att det finns en möjlighet att produkten kan hjälpa till vid problem med dålig lukt. Mot bakgrund av ovan kan inte reklamen anses vara vilseledande och i strid med artikel 5 i ICC:s regler.

 

Reklamombudsmannens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla framställning i ord, ljud och bild som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om produktens väsentliga egenskaper, det vill säga sådana som är ägnade att påverka konsumentens val, exempelvis beskaffenhet.

Enligt artikel 6 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Direkta eller indirekta påståenden i reklamen om att den bygger på ett faktaunderlag av viss angiven styrka måste stödjas av bevisning med minst den annonserade styrkan. Marknadsföraren ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen påverkar målgruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska då bedömas utifrån hur den rimligen uppfattas av en genomsnittskonsument vid en flyktig kontakt. Målgruppen består sannolikt av konsumenter som kan tänka sig att köpa saneringsprodukter från annonsören.

Enligt anmälaren är reklamen vilseledande. Anmälaren ifrågasätter att ozontillförsel genom den marknadsförda produkten kan bota sjuka hus, exempelvis ett mögelhus. Enligt annonsören ska påståendet ”Ozoneair …gör sjuka hus friska” uppfattas som att produkten kan bidra till att hus med dålig lukt, blir friska, det vill säga inte längre luktar. Enligt annonsören innebär inte påståendet att alla hus med luktproblem nödvändigtvis blir helt och hållet problemfria vid användning av produkten. 

Reklamombudsmannen konstaterar att i reklamen finns bland annat följande text ”Nästan vartannat hus har problem med lukt. Men oavsett vad som orsakat lukterna hemma finns det ett enkelt och miljövänligt botemedel: 

– Ozoneair kommer åt lukten hur djupt den än sitter och gör sjuka hus friska, säger grundaren Johan Lundberg”. 

Reklamombudsmannen finner att reklamen ger en genomsnittskonsument intryck av att den marknadsförda produkten enkelt och på kort tid tar bort både mögel och lukt.  Annonsören har inte presenterat någon bevisning som styrker påståendet. Reklamen är därför vilseledande och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

 

Elisabeth Trotzig

reklamombudsman