Beslut

Ärende 2009-197
2020-10-15Anmäld reklam Reklam för webbtjänster från Screen9

Annonsör Screen9 AB

Anmälare Wallen Media AB

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att reklamen är vilseledande. Den strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är påståenden på screen9.com. Under rubriken ”Webbtillgänglighetsdirektivet och Video” står det att “Nya webbplatser i offentlig sektor behöver från och med den 23 september 2019 möta webbtillgänglighetsdirektivet inklusive WCAG 2.1 AA standarden”. Längre ner på sidan står det “För att möta webbtillgänglighetsdirektivet behöver videospelaren som används möta WCAG 2.1 AA. Screen9 är idag den enda videoplattformen och videospelaren som uppfyller WCAG 2.1 AA.”.

Under rubriken “Säker Video för Offentlig Verksamhet” står underrubriken “Webbtilgänglighetsdirektivet” och texten “Screen9 är den enda nordiska leverantören som möter webbtillgänglighetsdirektivet för både video-spelare och videoinnehåll med bl.a. stöd för att skapa och redigera undertexter, automatiskt transkribera text, flera ljudspår för syntolkning. Spelaren möter WCAG 2.1 AA i alla avseenden”.

Reklamen har producerats internt hos annonsören.

 

Anmälan
Enligt anmälaren är reklamen vilseledande. Det anmälaren har reagerat på i reklamen är framförallt att det på deras webbplats står ”Screen9 är idag den enda videoplattformen och videospelaren som uppfyller WCAG 2.1 AA”.

Under en annan flik står ”Screen9 är den enda nordiska leverantören som möter webbtillgänglighetsdirektivet för både videospelare och videoinnehåll med bl.a. stöd för att skapa och redigera undertexter, automatiskt transkribera text, flera ljudspår för syntolkning”.

Detta ger intryck av att om man som kund behöver en lösning som uppfyller webbtillgänglighetsdirektivet så är Screen9 de enda man kan vända sig till. Anmälaren har också en komplett lösning med CMS och videospelare som har fullt WCAG 2.1 AAA stöd och påståendena är därför falska. 

 

Annonsörens yttrande
Enligt Screen9 AB (annonsören) innehåller standarden WCAG 2.1 tre nivåer – A, AA samt AAA. För att möta en nivå måste samtliga krav för nivån och underliggande nivåer vara uppfyllda för både den äldre standarden WCAG 2.0 samt den nyare WCAG 2.1. 

För att en videospelare ska möta nivå AA behöver 28 krav (nivå A och AA) vara uppfyllda. När annonsören lanserade sin tillgängligsanpassade spelare var annonsören ensam om att möta samtliga dessa krav enligt standarden WCAG 2.1 AA. Annonsören har sedan dess regelbundet jämfört sin lösning med konkurrerande plattformar och videospelare. Annonsören är idag fortfarande ensam om att uppfylla samtliga 28 krav. 

Equal Play spelaren möter ännu inte samtliga krav för nivå AA enligt annonsören.  Equal Play med flera hävdar vidare att de även når nivå AAA vilket är ännu mer missvisande men kan kanske förklaras i att det för många är svårt att förstå standarden. AAA nivån uppfylls varken av annonsören eller någon annan aktör idag. 

Annonsören riktar sig inte till konsumenter utan mot företag och myndigheter. Vidare gör inga kunder spontanköp av videoplattformar. Jämförelser görs mellan de aktörerna som hävdar att de möter standarden WCAG 2.1 AA. Tyvärr redovisar ingen annan aktör öppet hur de möter WCAG 2.1 AA idag utom annonsören. Det gör det svårt för potentiella kunder att förstå skillnaden när flera hävdar att de möter samma standard. 

Annonsören underlättar denna jämförelse genom möjligheten för potentiella kunder att jämföra annonsörens uppfyllnad av kraven med konkurrerande lösningar. Kravuppfyllnaden för nivå WCAG 2.1 AA visas på annonsörens webbplats.

Det kan hypotetiskt sett finnas andra aktörer som är okända för annonsören idag och som skulle kunna möta samtliga krav i WCAG 2.1 AA. Om så skulle vara fallet skulle annonsören inte längre vara ensam om att kunna leverera en helt tillgänglighetsanpassad spelare. I sådana fall skulle annonsören ändra sin kommunikation.

 

Reklamombudsmannens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla påstående eller framställning i ord, ljud eller bild som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om uppfyllande av standard.

Enligt artikel 6 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Direkta eller indirekta påståenden i reklamen om att den bygger på ett faktaunderlag av viss angiven styrka måste stödjas av bevisning med minst den annonserade styrkan. Marknadsföraren ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler. 

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen påverkar målgruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska då bedömas utifrån hur den rimligen uppfattas av en genomsnittskonsument vid en flyktig kontakt. Målgruppen i detta fall är inköpare inom offentlig sektor som kan tänka sig att köpa den marknadsförda produkten. 

Enligt anmälaren är påståendena att annonsören ensamt uppfyller standarden WCAG 2.1 AA vilseledande. 

Enligt annonsören var man ensam om att möta standarden WCAG 2.1 AA när produkten lanserades. Annonsören har regelbundet jämfört sin lösning med konkurrerande plattformar och videospelare. Annonsörens produkt är idag fortfarande ensam om att uppfylla samtliga 28 krav. 

Reklamombudsmannen konstaterar att reklamen innehåller påståendena ”Screen9 är idag den enda videoplattformen och videospelaren som uppfyller WCAG 2.1 AA” och ”Screen9 är den enda nordiska leverantören som möter webbtillgänglighetsdirektivet för både videospelare och videoinnehåll med bl.a. stöd för att skapa och redigera undertexter, automatiskt transkribera text, flera ljudspår för syntolkning”. Reklamombudsmannen finner att en genomsnittskonsument sannolikt uppfattar påståendena i reklamen som generella och inte begränsade till någon specifik konkurrent. Påståendena uppfattas som att det inte finns någon annan aktör på den nordiska marknaden än annonsören som uppfyller standarden WCAG 2.1 AA. Uppgifterna i annonsörens yttrande styrker inte att så är fallet. Reklamen är därför vilseledande och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

 

Elisabeth Trotzig

reklamombudsman