Beslut

Ärende 2006-140
2020-09-29Anmäld reklam Reklam för corona-immunitetstest från Swedoc

Annonsör Swedoc Läkare Aktiebolag

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att reklamen inte är vilseledande. Den strider därmed inte mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är ett sponsrat inlägg på Facebook. Inlägget består av text och bild. I texten står ”Är du immun mot coronaviruset? Boka tid på vår mottagning i Stockholm för provtagning idag”. Under texten visas en beskuren närbild på ett kvinnoansikte som visas från pannan till strax under ögonen.

Annonsören har inte lämnat uppgift om vem som har producerat reklamen.

 

Anmälan
Enligt anmälaren är reklamen vilseledande. Det sponsrade inlägget uppmanar till att privatpersoner ska testa sig om de är immuna mot corona. Det finns idag ingen garanti för immunitet.

 

Annonsörens yttrande
Swedoc Läkare Aktiebolag (annonsören) skriver i sitt yttrande att man inte är de enda som pratar om immunitet. Annonsören har sammanställt ett axplock av både vetenskapliga och medicinska tidskrifter som instämmer med att genomgången infektion med IgG-antikroppar innebär immunitet. Annonsören har inte läst igenom allt som finns på marknaden men anser att man kan använda uttryck om att man är immun när IgG är positivt. Hur länge immuniteten består saknas ännu säker uppfattning om. 

 

Opinionsnämndens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla påstående eller annan framställning i ord, ljud eller bild som direkt eller indirekt– genom antydan, utelämnande, oklarhet eller överdrift – är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om produktens väsentliga egenskaper, det vill säga sådana som är ägnade att påverka konsumentens val, exempelvis beskaffenhet och effektivitet.  

Enligt artikel 6 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Direkta eller indirekta påståenden i reklamen om att den bygger på ett faktaunderlag av viss angiven styrka måste stödjas av bevisning med minst den annonserade styrkan. Marknadsföraren ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler. 

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen påverkar målgruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska då bedömas utifrån hur den rimligen uppfattas av en genomsnittskonsument vid en flyktig kontakt. Målgruppen består sannolikt av vuxna konsumenter som kan tänka sig att göra ett antikroppstest hos annonsören. 

Enligt anmälaren är reklamen vilseledande eftersom det inte finns någon garanti för immunitet mot covid-19 för den som har haft sjukdomen. Enligt annonsören kan uttryck om att man är immun användas när antikroppstest är positivt. 

Opinionsnämnden konstaterar att annonsören i reklamen använder påståendet ”Är du immun mot coronaviruset?” samt ”Boka tid…för provtagning idag”. Nämnden finner att en genomsnittskonsument sannolikt uppfattar påståendet som att annonsören erbjuder test som visar på om personen uppnått immunitet mot sjukdomen covid-19. 

Nämnden konstaterar att kunskapsläget om immunitet och antikroppar efter covid-19-infektion ännu inte är fullständigt klart. I juni 2020 uttalar sig Folkhälsomyndigheten på följande sätt när det gäller frågan om huruvida immunitet mot sjukdomen uppnåtts för den som har antikroppar i blodet efter covid-19-infektion ”Trots att kunskapsläget inte är fullständigt klart är det angeläget att tidigt sammanställa den kunskap som finns om sjukdomen när det gäller immunitet och serologi – det vill säga antikroppar i blodet. Antikroppar visar att immunförsvaret känner igen covid-19-viruset… Publikationen visar också de kunskapsluckor som fortsatt behöver utredas närmare. Den som har haft covid-19 och som exponeras för viruset igen har skydd mot att insjukna, helt eller delvis. Skyddet tros minska gradvis under första året, och på längre sikt varierar det sannolikt mellan olika individer”. 

Nämnden finner att en genomsnittskonsument sannolikt är medveten om att kunskapsläget om antikroppar och immunitetsskyddets omfattning ännu inte är klarlagt. Mot den bakgrunden finner nämnden att påståendet ”Är du immun mot coronaviruset?” samt ”Boka tid…för provtagning idag” inte ger ett vilseledande intryck av att den som testar sig hos annonsören kan få besked om att personen uppnått immunitet mot covid-19 om personen exponeras för viruset igen. Reklamen är därför inte vilseledande och strider därmed inte mot artikel 5 i ICC:s regler.

 

Mikael Pauli

ordförande 

Övriga ledamöter: 

Beslutet är enhälligt.

Föredragande: Gunilla Welander