Beslut

Ärende 2103-60
2021-03-29Anmäld reklam Facebookreklam för kappa från Tiger

Annonsör Tiger of Sweden AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att reklamen är vilseledande. Den strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är ett sponsrat inlägg på Facebook. Inlägget består av en bild och text. I texten står ”Shop the latest collection online. Free shipping for members of Tiger of Sweden Society”. Därunder syns till vänster en bild på en beige kappa. Under bilden syns texten ”Rimini Coat – Tiger of Sweden 1 999 kr” samt en köpknapp.Till höger om bilden syns en halv bild på ett erbjudande om en kjol som kostar 999 kronor.

Reklamen har producerats av Precis Digital AB.

 

Anmälan
Enligt anmälaren är reklamen vilseledande eftersom det står fel pris. Kappan kostar enligt reklamen 1 999 kronor och kjolen 749 kronor. Klickar man på reklamen kommer man till annonsörens webbplats där priset på kappan är 3 999 kronor och på kjolen 1 499 kronor. Reklamen har fått anmälaren att agera, det vill säga klicka på reklamen, då anmälaren tyckte kappan och kjolen var prisvärda.

 

Annonsörens yttrande
Tiger of Sweden AB (annonsören) skriver att annonsen är baserad på kundens beteende (remark­eting) och visar den produkt/de produkter som kunden tidigare tittat på utan att köpa på annonsörens hemsida. Tjänsten samlar in produktinformation automatiskt från annonsörens webbplats och matar Facebooks annonser via en product feed (en fil med samtliga produkter och priser).

Tyvärr uppdaterades inte priset för dessa produkter i product feeden på Facebook på ett korrekt sätt och kunden hann i detta fall se det tidigare reapriset (annonsören hade sålt produkterna till rabatterat pris någon/några få dagar innan kunden såg annonsen på Facebook) innan produkterna hade uppdaterats till ordinarie pris. Systemfelet uppmärksammades mycket tidigt och på grund av det ytterst begränsade annons­formatet (dynamisk remarketing, innebärandes att kunden måste tidigare ha tittat på just denna produkt/dessa produkter på annonsörens hemsida) var det ett ytterst begränsat antal användare som kunde se just dessa produkter med fel pris.

Annonsören upptäckte felet tämligen omedelbart och för att kunna få en fullständig bild av det inträffade så pausade man alla annonser med ovan beskrivna upplägg, det vill säga det visades inga annonser på Facebook överhuvudtaget under tre till fyra dagar då det inträffade utreddes. Så snart annonsören lokaliserat felet korri­gerade man kampanjstrukturen/tekniska inställningen och samtliga priser uppdaterats till ordinarie pris.

Annonsören hoppas att ovan förklarar det inträffade och att den nu anmälda incidenten endast var en engångs­företeelse.

 

Reklamombudsmannens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s reg­ler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda.

Marknadskommunikation får inte innehålla på­stående eller annan framställning i ord, ljud eller bild som direkt eller indirekt – genom antydan, utelämn­ande, oklarhet eller överdrift – är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga produktens värde och det totala pris som faktiskt ska betalas.

Enligt artikel 6 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Direkta eller indirekta påståenden i reklamen om att den bygger på ett fakta­un­derlag av viss angiven styrka måste stödjas av bevisning med minst den annonserade styrkan. Marknadsförar­en ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen påverkar mål­gruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska då be­dömas utifrån hur den rimligen uppfattas av en genomsnittskonsument vid en flyktig kontakt. Målgruppen i det nu aktuella fallet består enligt Reklamombudsmannens bedömning i huvudsak av kon­sumenter som kan tänka sig att köpa kläder av annonsören.

Enligt anmälaren är reklamen vilseledande då det står fel pris på den marknadsförda kappan och kjolen.

Enligt annonsören visades fel priser, som var tidigare reapriser, på grund av ett systemfel och det var ett ytterst begränsat antal användare som kunde se just dessa produkter med fel pris. Så snart annonsören lokaliserat felet korrigerade man den tekniska inställningen och samtliga priser uppdaterats till ordinarie pris.

Reklamen visar en bild på en kappa som anges kosta 1 999 kronor och en bild på en kjol som anges kosta 749 kronor. Reklamombudsmannen finner att en genomsnittskonsument sannolikt uppfattar reklamen orda­grant. Annonsören bekräftar att fel priser har angetts. Reklamen är därför vilseledande och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

Enligt artikel 24 i ICC:s regler är en rättelse i efterhand i och för sig önskvärd om marknadskommunikationen strider mot reglerna, men det medför inte att överträdelsen blir försvarlig.

 

Elisabeth Trotzig

reklamombudsman