Beslut

Ärende 2007-172
2020-10-13Anmäld reklam Facebookreklam för webbläsarspelet Vikings: War of Clans

Annonsör Plarium Global Ltd

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att reklamen är vilseledande samt innehåller en vilseledande användning av termen ”gratis”. Den strider därmed mot artiklarna 5 och 10 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är ett sponsrat inlägg som har publicerats på Facebook. Inlägget innehåller text och bild. Den inledande texten lyder ”Välj din klan och bygg en kraftfull lösning”. Bilden visar en snötäckt by vid en strandkant. På bilden brinner flera trästugor. Under bilden står det ”Slutligen är det bästa byggspelet 2019 gratis!”. Till höger om texten finns en klickbar knapp med texten ”Spela spelet”. 

Annonsören har inte lämnat uppgift om vem som har producerat reklamen.

 

Anmälan
Enligt anmälaren är reklamen vilseledande eftersom det påstås att spelet är gratis men i själva förekommer köp i spelet. Vidare är det vilseledande att påstå att det är det bästa byggspelet 2019. Det är även vilseledande att ge intryck av att spelet kom ut 2019, när det i själva verket kom ut 2016. Det handlar alltså inte om en nyhet vilket man kan få intrycket av. 

 

Annonsörens yttrande 
Plarium Global Ltd (annonsören) har fått möjlighet att yttra sig men har inte gjort det.

 

Reklamombudsmannens bedömning 
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s reg-ler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla framställning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om produktens värde, det totala pris som faktiskt ska betalas, offentlig utmärkelse eller godkännande, innehav av medaljer, priser, diplom och liknande.

Enligt artikel 10 i ICC:s regler får termen ”gratis”, ”present”, ”gåva” med flera endast användas när erbjudandet helt saknar krav på motprestation från konsumenten, eller vid ett kombinationserbjudande, förutsatt att priserna på huvudprodukten inte höjts för att helt eller delvis täcka kostnaden för tilläggsförmånen.

Enligt artikel 6 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Direkta eller indirekta påståenden i reklamen om att den bygger på ett faktaunderlag av viss angiven styrka måste stödjas av bevisning med minst den annonserade styrkan. Marknadsföraren ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler. 

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen påverkar målgruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska då bedömas utifrån hur den rimligen uppfattas av en genomsnittskonsument vid en flyktig kontakt. Målgruppen i detta fall är sannolikt bred, bestående av personer som är intresserade av det marknadsförda spelet. 

Enligt anmälaren är reklamen vilseledande eftersom det i reklamen påstås att spelet är det bästa byggspelet 2019 och intryck som ges är att spelet lanserades 2019. Vidare anser anmälaren att reklamen innehåller en vilseledande användning av termen gratis. 

Reklamombudsmannen prövar inledningsvis om påståendet ”bästa byggspelet 2019” är vilseledande. Reklamombudsmannen finner att påståendet sannolikt ger en genomsnittskonsument intryck av att spelet vunnit någon utmärkelse eller på annat mätbart sätt ansetts vara det bästa byggspelet under 2019. Annonsören har inte lämnat in några uppgifter som styrker att så är fallet. Påståendet är därför vilseledande och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler  

Reklamombudsmannen finner dock inte att reklamen ger intryck av att spelet lanserades 2019. Reklamombudsmannen finner därför inte att reklamen är vilseledande i det avseendet. 

Reklamombudsmannen prövar slutligen om reklamen innehåller en vilseledande användning av termen gratis. Annonsören har inte lämnat in uppgifter som visar att det marknadsförda spelet saknar krav på motprestation. Termen gratis används därmed på ett sätt som strider mot reglerna. Påståendet strider därmed mot artikel 10 första stycket i ICC:s regler i detta avseende.

 

Elisabeth Trotzig

reklamombudsman